โครงสร้างบุคลากร

นายสุวิทย์ ยาประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


นายเฉลิมชนม์ เลิศเกษม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวอันธิกา อินต๊ะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน